Voorwaarde

Hier de voorwaarde voor de verschillende attracies

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Betalingsvoorwaarden

De betaling dient steeds contant te gebeuren bij levering of afhaling tenzij anders overeengekomen is met de klant. (zie getekende bestelbon)Bij gebreke aan betaling op de overeengekomen betalingstermijn, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn, ten belopen van 12 % van het te betalen bedrag.

Artikel 2. Levering, ophaling, op en afbouw door Wecoda

Tijdstip van levering wordt op voorhand afgesproken, bij vertraging door omstandigheden (laattijdige terugbezorging, overmacht, verkeershinder, …) kan er afgeweken worden van het afgesproken tijdstip van levering. De huurder dient steeds aanwezig te zijn bij de levering. Huurder dient te zorgen voor de nodige doorgang, dat de elektrische voorzieningen klaarstaan inden de gehuurde spullen dit nodig hebben.

Artikel 3. Afhaling en terugbrengen van de materialen door de klant

Bij afhaling dient de huurder te zorgen voor aangepast vervoer, ruime laadruimte zodat de gehuurde materialen veilig en gemakkelijk te transporteren zijn. De huurder dient te zorgen dat de gehuurde materialen correct en veilig geladen worden zodat tijdens transport er geen schade kan komen aan de gehuurde materialen. De huurder is aansprakelijk voor de gehuurde materialen vanaf het tijdstip van ontvangst tot het tijdstip van terugbezorging. De huurder dient de leverbon te tekenen voor goede ontvangst van de materialen waar in hij/zij verklaart de goederen in goede conditie ontvangen te hebben. De huurder verbind zich er toe de materialen op het afgesproken tijdstip terug te bezorgen in de staat zoals hij/zij ze ontvangen heeft. Wanneer de huurder de gehuurde materialen te laat, vuil of beschadigd terugbrengt behoud Wecoda BVBA zich het recht de borgsom volledig of gedeelte ingehouden.

Artikel 4. Bij schade, defect en/of verlies

Op het moment van de terugbezorging, ophaling en afbouw zullen de gehuurde materialen nagekeken worden door Wecoda BVBA op eventuele beschadigingen en/of gebreken (bv. Krassen, scheuren enz…). In geval van beschadigingen en/of gebreken door eender welke omstandigheden, zal deze schade worden berekend. Indien de gebreken of schade te wijten zijn aan gebruikelijke slijtage van de attractie worden er uiteraard geen kosten in rekening gebracht. Alle andere kosten dienen door de huurder betaalt te worden en dit binnen de acht dagen na factuurdatum. Het bestek van de schade zal door Wecoda BVBA of, in geval van ernstige schade door de fabrikant/leverancier van de attractie/materialen geschat worden waarvan een bestek wordt opgemaakt. Er zal een apart document opgemaakt worden samen door Wecoda BVBA alsook de huurder bij verlies en/of schade.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

De huurder is volledig aansprakelijk voor de gehuurde materialen vanaf het moment van afhaling/levering tot terugbrenging/ophaling. Dit houdt in alle schade veroorzaakt door hem, door deren enz aan de verhuurde materialen alsook opgelopen schade tijdens de huurperiode.

Artikel 6. Annuleren

Bij annuleren van de overeenkomst door de huurder tot 7 dagen van de geserveerde datum zal de huurder gehouden zijn tot het betalen van 30 % van de totale huursom. Bij annuleren tussen 7 dagen voor de gereserveerde datum en de gereserveerde datum zal er een factuur volgen van het totale huurbedrag welk verschuldigd is binnen de 8 dagen factuurdatum.Indien Wecoda BVBA onafhankelijk van zijn eigen wil, zijn verbintenis niet na kan komen, kan de huurder hiervoor geen enkele schadevergoeding eisen.

Artikel 7. Melden van schade, ongeval en/of diefstal

Bij schade aan de gehuurde materialen(attracties), dient de huurder onmiddellijk Wecoda BVBA op de hoogte te brengen hiervan. Bij diefstal dient de huurder hiervan onmiddellijk melding te maken bij de politie en dit ook verder door te geven aan Wecoda BVBA. Ingeval van een ongeval dient de huurder dit onmiddellijk aan te geen bij zijn/haar verzekering.

Artikel 8. Gebruik van de attracties (gehuurde materialen)

Het spreekt vanzelf dat de huurder de gehuurde materialen als een goed huisvader behandeld. De huurder verklaart op de hoogte te zijn van de gebruiksaanwijzingheden voor de attracties/ gehuurde materialen waar dit van toepassing is. Bij verkeerd gebruik, nalatigheid door de huurder waardoor er schade veroorzaakt is aan de gehuurde materialen of aan derden is de huurder steeds aansprakelijk (zie artikel 5)

D&W Events Attractieverhuur
Wecoda BVBA
Europark 1028/4
3530 Houthalen

U kan hier de voorwaarde douwloaden via pdf

 

scroll up